ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มฟน.

Posted on: กุมภาพันธ์ 1, 2019, by :

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561


วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561


วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561


วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561


วันที่ 17 กันายาน พ.ศ.2561


วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561


วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561


วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562


วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562


วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562