รายงานการรับบริจาค

ประจำปี พ.ศ.2562

เดือนมกราคม 200,305.58 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 89,240 บาท
เดือนมีนาคม 59,220.26 บาท
เดือนเมษายน 100,000 บาท
เดือนพฤษภาคม 100,000 บาท
เดือนมิถุนายน 100,000 บาท
เดือนกรกฎาคม 100,000 บาท
เดือนสิงหาคม 100,000 บาท
เดือนกันยายน 100,000 บาท
เดือนตุลาคม 100,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน 100,000 บาท
เดือนธันวาคม 100,000 บาท

348,765.84 บาท

ยอดบริจาควากัฟ ปี 2562

13,153,680.65

ปี 2561

2,510,193.35

ปี 2558

21,128,351.15

ปี 2560

4,010,801.19

ปี 2557

13,193,351.83

ปี 2559

5,960,700.18

ปี 2556