รายงานการรับบริจาค

ประจำปี พ.ศ.2562

เดือนมกราคม 200,305.58 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 89,240 บาท
เดือนมีนาคม 59,220.26 บาท
เดือนเมษายน 156,135.35 บาท
เดือนพฤษภาคม 1,886,939.76 บาท
เดือนมิถุนายน 3,568,216.26 บาท
เดือนกรกฎาคม 2,017,078.60 บาท
เดือนสิงหาคม 243,511.54 บาท
เดือนกันยายน 100,000 บาท
เดือนตุลาคม 100,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน 100,000 บาท
เดือนธันวาคม 100,000 บาท

8,220,674.35 บาท

ยอดบริจาควากัฟ ปี 2562

13,153,680.65

ปี 2561

2,510,193.35

ปี 2558

21,128,351.15

ปี 2560

4,010,801.19

ปี 2557

13,193,351.83

ปี 2559

5,960,700.18

ปี 2556