ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๑

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๑ โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดพิธี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวรายงาน นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ และคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว นำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำชุมชนในอนาคต อันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กับการจัดกิจกรรมนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-สงขลา และสตูล พิธีเปิดจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธี

โครงการดังกล่าวมีเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ๗๗ คน จากนราธิวาส ๙๑ คน จากยะลา ๖๒ คน จากสงขลา ๕๒ คน และจากจังหวัดสตูล ๓๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ คน (เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ ๑๐๔ คน และนับถือศาสนาอิสลาม ๒๑๕ คน) อีกทั้งครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน ๕๐ ครอบครัว

โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิดาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน