คณะตัวแทน มฟน.และกรรมการวากัฟมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่19 กันยายน 2560 คณะตัวแทนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและกรรมการวากัฟมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เพื่อเรียนขอคำแนะนำปรึกษาและขอสัมภาษณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์ (Video Presentation) ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ท่านเห็นด้วยและให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งนอกจากจะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว เนื่องจากองค์กรและบุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแล้ว มหาวิทยาลัยฟาฏอนียังให้บริการวิชาการที่สามารถเข้าถึงชุมชนและให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ท่านได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานโครงการ “มะดีนะตุสสลาม” และการจัดงานวากัฟ เฟสติวัล WAQAF Festival ที่ท่านได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมและโครงการหลายโครงการได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอารเบีย, การ์ต้า และประเทศอื่นๆ และตอนท้ายท่านได้มอบคำแนะนำแก่ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการทำประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ผ่านการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ
และวิชาการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล