หมวดหมู่: วากัฟ

ความสำคัญของวากัฟและความเชื่อมโยงกับโครงการมะดีนะตุสสลาม : เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการมาดีนะตุสสลามเป็นที่ดินวากัฟ (ศาสนสมบัติ) มีเพียงบางส่วนที่เป็นที่พื้นที่สำหรับดำเนินธุรกิจ อาทิพื้นที่บริเวณหมู่บ้านจัดสรร ในขณะเดียวกันพื้นที่วากัฟส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่สามารถสร้างรายได้ แต่เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการต่อประชาชน อาทิ โซนมหาวิทยาลัย โซนศูนย์วัฒนธรรมอิสลามและมัสยิด ที่ดินทั้งหมดนี้จดจำนองอยู่กับธนาคารอิสลาม ด้วยสาเหตุที่ได้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินในเบื้องต้น

ดังนั้นมูลนิธิมะดีนะตุสสลามในฐานะองค์กรที่ดูแลทรัพย์สินวากัฟของโครงการ มีภาระรับผิดชอบที่จะต้องวางแผนหาเงินเพื่อปลอดจำนองที่ดินวากัฟดังกล่าวจากธนาคารอิสลามและจะต้องเตรียมแผนงานที่จะบริหารจัดการที่ดินเหล่านั้นบางส่วนให้เกิดรายได้ มูลนิธิจึงได้กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆจากบุคคลากรหลากหลายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งงานหลักของกิจกรรมวากัฟ คือ – งานข้อมูลและวิชาการ – งานการจัดเก็บ รวบรวม และรักษาทรัพย์สินวากัฟ – งานพัฒนาทรัพย์สินวากัฟให้เกิดรายได้ – งานบริการ และให้ความช่วยเหลือสังคมจากทรัพย์สินวากัฟ – งานประชาสัมพันธ์ – งานบริหารจัดการทั่วไป จากภาระงานต่างๆ เหล่านี้ ทางมูลนิธิได้แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างการดำเนินงาน ภาระงาน และได้กำหนดแผนงานดำเนินการในแต่ละปีดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินการด้านวากัฟ (Waqaf) : ดำเนินการตาม “วากัฟวิถี” คือ เปิดรับบริจาคทรัพย์ในลักษณะของวากัฟ การดำเนินการโดยวิถีวากัฟ นี้ โครงการได้เตรียมที่รองรับไว้จำนวน 800 ไร่ เป็นส่วนที่จะสร้างมัสยิดกลางของเมืองมะดีนะตุสสลาม โรงพยาบาล และสถานศึกษาทุกประเภท โดยแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ประสงค์จะวากัฟทรัพย์ ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด คือ 1 ตารางเมตร โดยคิดเป็นมูลค่าตารางเมตรละ 700 บาท และเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะวากัฟ ทั้งนี้ทางโครงการมีหนังสือสำคัญที่จะมอบให้แก่ผู้วากัฟทรัพย์สินทุกท่าน

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.