รายงานการรับบริจาค

ประจำปี พ.ศ.2562

เดือนมกราคม 200,305.58 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 89,240 บาท
เดือนมีนาคม 59,220.26 บาท
เดือนเมษายน 124,568 บาท
เดือนพฤษภาคม 1,886,745.16 บาท
เดือนมิถุนายน 3,568,216.26 บาท
เดือนกรกฎาคม 2,022,288.85 บาท
เดือนสิงหาคม 243,511.54 บาท
เดือนกันยายน 111,071.10 บาท
เดือนตุลาคม 277,012 บาท
เดือนพฤศจิกายน 100,000 บาท
เดือนธันวาคม 100,000 บาท

8,583,133.44 บาท

ยอดบริจาควากัฟ ปี 2562

12,899,605.95

ปี 2561

2,510,193.35

ปี 2558

20,787,372.11

ปี 2560

4,010,801.19

ปี 2557

13,069,808.75

ปี 2559

5,960,700.18

ปี 2556