ศูนย์อิสลาม กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อาลิซุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ

       ศูนย์อิสลาม ซึ่งจะเป็นศูนย์ทางสติปัญญาและจิตวิญญาน เป็นศูนย์ค้นคว้าทางด้านวิชาการ ความรู้ และเป็นศูนย์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่จะหลอมรวมในการถ่ายทอด เพื่อสร้างอารยธรรมอิสลามในยุคสมัยใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างสงบสุขและมีคุณค่า

       ด้วยความเมตตาและโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า หลังจากได้วางแผนเตรียมการมาเกือบ 3 ปี โครงการศูนย์อิสลามแห่งนี้ได้รับการโปรดเกล้าพิจารณาโดยกษัตริย์สัลมาน บินอับดุลอาซิซ อาลิซุอูด แห่งราชอาณาจักร   ซาอุดีอารเบียและได้ทรงอนุมัติงบประมาณจำนวน  20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว พร้อมทรงอนุญาตให้ใช้ชื่อศูนย์นี้ว่า “ศูนย์อิสลาม กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อาลิซุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ”