ทีมผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม

คณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

1. ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา          ประธานกรรมการ
2. นายซาฟีอี  บารู          รองประธานกรรมการ
3. นายซอและห์  ตาเละ          รองประธานกรรมการ
4. นายอาหมัดอูมาร์  จะปะเกีย          กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ
5. นายอนันต์ชัย  ไทยประทาน          กรรมการ
6. นายหะยีเซ็ง  โต๊ะตาหยง          กรรมการ
7. นายสูดิง  จะปะกียา          กรรมการ/นายทะเบียน
8. นายแวดือราแม  แวดาโอะ          กรรมการ
9. นายมุสตอฟา  ยอแม          กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
10. นายวรวิทย์  บารู          กรรมการ/เหรัญญิก
11. นายอิสมาแอ  ระนี          กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด

1. นายซาฟีอี  บารู          ประธานกรรมการ
2. นายซอและห์  ตาเละ         กรรมการ
3. นนายอาหมัดอูมาร์  จะปะเกีย          กรรมการ
4. นายหะยีเซ็ง  โต๊ะตาหยง          กรรมการ
5. นายรอเฉด  ใบกาเด็ม          กรรมการ
6. นายอิสมาแอ  ระนี          กรรมการ

คณะอนุกรรมการวากัฟ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

1. นายซอและห์  ตาเละ          ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลอาซิส  ดือราแม          รองประธานกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดนาเซร์  หะบาแย          รองประธานกรรมการ
4. ผศ.มัสลัน  มาหะมะ          กรรมการ
5. นายซุลกิฟลี  หะยีเยะ          กรรมการ
6. นายนุรดีน  วันสุไลมาน          กรรมการ
7. นายอับดุลฟัตตาห์  จะปะกียา          กรรมการ
8. นายซัยนูรดีน  นิมา          กรรมการ
9. นายมูฮำหมัด  สะมะโระ          กรรมการ
10. นายดาวุด  มะแซ          กรรมการ
11. นายอิสมาแอ  ระนี          กรรมการและผู้จัดการ
12. นางสาววันซารีนี  ตาเยะ          กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ